Triedy v jazyku Java

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s triedami v jazyku Java, prácou s metódami, dedičnosťou a polymorfizmom. Na záver sú prezentované prostriedky na tvorbu aplikácií s grafickým rozhraním.

Java v kocke

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými princípmi algoritmizácie, riešenia problémov na počítačoch a tvorby programov. Študenti získajú základné poznatky a zručnosti z tvorby všeobecných postupov (algoritmov) na riešenie problémov a úloh. Naučia sa používať základné prvky programovania (algoritmické štruktúry a príkazy programovacieho jazyka), narábať s údajovými typmi a ladiť programy v programovacom jazyku Java. Zároveň sa naučia základné princípy programovania v prostredí NetBeans. Získajú prehľad o vlastnostiach a udalostiach komponentov. V kurze sa kladie dôraz na rozvoj programátorského myslenia, porozumeniu princípov programovania a budovaniu správneho programátorského štýlu.