Java - základy jazyka

Cieľom kurzu je oboznámiť používateľov so základnými princípmi algoritmizácie, riešenia problémov na počítačoch a tvorby programov. Získajú tak základné poznatky a zručnosti z tvorby všeobecných postupov (algoritmov) na riešenie problémov a úloh. Naučia sa používať základné prvky programovania (algoritmické štruktúry a príkazy programovacieho jazyka), narábať s údajovými typmi a ladiť programy v programovacom jazyku Java.